அழ வைப்பவள் அவள்

அழ வைப்பவள்

அவள் என்று தெரிந்தும்

அடம் பிடிக்கிறது  என் கண்கள்

அவளைதான் காணவேண்டும் என்று……….

Advertisements

One Response to “அழ வைப்பவள் அவள்”

  1. cinechallengers Says:

    Comedy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: