இது எனக்கு தேவை தான்

காதல் கண்களில் துவங்குகிறது
காகிதத்தில் எழுதப் படுகிறது

கருத்தில் விதைக்கப் படுகிறது
கடைசியில் மரணத்தில் முடிகிறது

தேவையா இந்த காதல்
தினமும் அவளை சந்தித்த போது

இதனை ஏனோ என் மனம் சிந்திக்க மறுத்தது…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: