அவள் என்னை வெறுத்தாலும் அவளே ஜெயம்

அழ வைப்பது அவள் என்று தெரிந்தும்

அடம் பிடிக்கிறது என் கண்கள்

அவளை தான் காணவேண்டும் என்று

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: